Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská polícia mesta Piešťany
Mestská polícia
mesta Piešťany
V prípade akéhokoľvek problému
nás neváhejte kontaktovať

Projekt

Projekt „Prevenciou proti represii“ v rámci prevencie kriminality na Mestskej polícii v Piešťanoch

V mojom príspevku by som chcela v krátkosti predstaviť projekt mesta Piešťany v oblasti prevencie kriminality. Projekt sme nazvali "Prevenciou proti represii" a dotýka sa viacerých aktuálnych tém v prevencii sociálnopatologických javov v spoločnosti. Prevencia v našom meste má už dlhodobejšiu tradíciu, v ktorej neustále pokračujeme, ale od roku 2007 aktualizujeme niektoré jej oblasti podľa súčasných potrieb mesta. Realizátorom projektu je Mestská polícia v Piešťanoch. Prevenčnú činnosť zabezpečuje primárne koordinátor prevencie kriminality a sekundárne príslušníci mestskej polície v spolupráci s jednotlivými referátmi Mestského úradu v Piešťanoch (predovšetkým referát sociálnych vecí a referát školstva, kultúry, športu a mládeže), CVČ Ahoj v Piešťanoch, súkromnými autoškolami, odborníkmi na jednotlivé problematiky z prevencie, najmä lekári, pedagógovia, psychológovia, psychiatri a dobrovoľní pracovníci, či už z radov laickej verejnosti alebo odborných garantov.

Obdobie vzdelávania detí a mládeže na školách má veľmi významnú funkciu na formovanie osobnosti mladých ľudí a všetko, čo sa nedosiahne v tomto období, sa veľmi ťažko napravuje v dospelosti. To je tiež dôvod, prečo je potrebné zamerať sa na oblasť prevencie sociálno-patologických javov v našom meste a jeho okolí, nakoľko Piešťany sú typické zvýšeným turistickým ruchom a s ním sú následne spojené i rôzne negatívne dopady. Neustále nám je prízvukovaná veta: "Prevencia by mala predchádzať represii", preto by sme chceli našim projektom prispieť k minimalizovaniu výskytu negatívnych spoločenských javov ako je kriminalita, rôzne druhy závislostí (tabakizmus, alkoholizmus, narkománia, patologické hráčstvo a pod.), týrané a zneužívané osoby, šikanovanie, záškoláctvo, nebezpečenstvá zábavnej pyrotechniky a úrazovosti, naučiť deti plnohodnotne využívať svoj voľný čas, viesť ich k zdravému spôsobu života, vychovávať ich v duchu zodpovedného rodičovstva  a partnerstva a pripraviť tak žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti a priateľstva.

Túto myšlienku metodicky zabezpečujeme najmä formou prednášok, besied, interaktívnych hier a následne i športovou činnosťou, súťažami, výletmi. V rámci prednášok uprednostňujeme menšie kolektívy detí (maximálne 2 triedy spolu), aby sme mohli s deťmi aktívne diskutovať o danej problematike, prevažne bez prítomnosti učiteľov.

Tradične raz ročne priblížime prácu Mestskej polície v Piešťanoch prostredníctvom Dňa mestskej polície, ozbrojených, záchranných a požiarnych zborov, kde programovo zahrnieme vždy i športové súťaže. Športovú činnosť prezentujeme i v rámci mimoškolskej záujmovej činnosti, a to v krúžku sebaobrany, ktorý vedie príslušník MsP, ktorý je vlastníkom certifikátu v bojovom umení Taekwondo.

Do projektu sme zahrnuli i dopravnú výchovu, ktorá je veľmi dôležitá najmä z dôvodu špecifika nášho regiónu, kde je najrozšírenejším dopravným prostriedkom bicykel. V tejto oblasti budeme spolupracovať s viacerými subjektami, najmä s Centrom voľného času Ahoj a autoškolami. Ak sa v budúcnosti zriadi v našom regióne dopravné ihrisko, naše aktivity presmerujeme naň a budeme spolupracovať s jeho vedením na osvojovaní základných dopravných zručností a pravidiel v cestnej premávke, a to teoretickou i praktickou výukou.
Adresátom projektu sú nielen deti a mládež z Piešťan a blízkeho okolia (v tomto prípade na základe dohody s konkrétnou obcou či mestom), ale našim cieľom je osloviť i širokú verejnosť, najmä seniorov, ktorí sú často vystavení rôznym rizikám. Preto ich chceme informovať, ako sa chrániť, aby sa nestali obeťami trestných činov, čiže pracovať i v oblasti prevencie viktimácie, či už formou prednášok a besied alebo šírením informácií prostredníctvom letákov.

Do projektu sme včlenili i spoluprácu s koordinátormi prevencie na školách (peer aktivistami) z radov najaktívnejších detí, ktoré budú pozitívne vplývať na svojich rovesníkov, šíriť myšlienky tohto projektu a zúčastnia sa i letného výchovno-vzdelávacieho tábora, kde budú získavať informácie z oblasti prevencie.

Na základe predchádzajúcich skúseností budeme i naďalej spolupracovať s referátom sociálnych vecí v meste pri organizovaní letného výchovno-rekreačného tábora pre deti zo sociálne slabších rodín, ktorého cieľom je naučiť deti, ako tráviť voľný čas, prispôsobiť sa ostatným a vychovávať ich v duchu porozumenia a priateľstva.

 

Spolupracujúce subjekty sú:

  • primátor mesta Piešťany
  • náčelník MsP Piešťany
  • vedúci referátu sociálnych vecí MsÚ
  • vedúci referátu školstva, kultúry, športu a mládeže MsÚ
  • riaditeľ CVČ Ahoj v Piešťanoch
  • oddelenie poradensko-psychologických služieb Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch
  • Okresné riaditeľstvo PZ v Piešťanoch a Trnave
  • Zbor väzenskej a justičnej stráže v Leopoldove
  • Prezídium PZ MV SR v Bratislave

Na záver by som vás rada oboznámila s konkrétnymi aktivitami, ktoré plánujeme v rámci projektu uskutočňovať. Aktivity sú radené do jednotlivých bodov, ktoré sú stručne scharakterizované:

1.    Bezpečne doma i na ulici

Táto téma sa dotýka ochrany osoby, ochrany majetku, prevencie pred zlodejmi, radami, ako sa správať, keď sme sami doma a prevencie viktimácie.

2.    Spoznaj prácu mestskej polície

Deťom materských škôl a 1. stupňa základných škôl chceme priblížiť formou návštevy mestskej polície spojenou s prednáškou a praktickými ukážkami prácu príslušníkov MsP.
Pre žiakov 2. stupňa ZŠ, SŠ, SOU a seniorov je pripravená prednáška spojená s besedou o kompetenciách mestských a obecných polícií, zvyšovanie právneho povedomia v oblasti trestného práva, priestupkového práva a sociálno-právnej ochrany.

3.    Vieme povedať "nie"

Našu pozornosť zameriame na závislosti ako tabakizmus, alkoholizmus, narkománia, patologické hráčstvo, závislosť na počítačoch, prípadne doplníme inými aktuálnymi problémami.

4.    Týranie nie je normálne

Syndróm CAN - problematika týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa, príčiny vzniku násilia namierenému proti deťom, rizikových páchateľov, rizikové deti a situácie, pri ktorých vzniká ohrozenie dieťaťa, to sú základné idey prednášok o týraní.

5.  Negatívne javy v školských laviciach

V tomto bloku sa zameriame na dve témy, a to sú šikanovanie, ktoré sa v súčasnosti stáva vážnym problémom prejavujúcim sa v školách, či v školských zariadeniach a z hľadiska prevenčného či sankčného je potrebné mu venovať neustálu pozornosť a záškoláctvo, ktoré samo o sebe je dôsledkom rady ďalších problémov.

6. K partnerskému životu a rodičovstvu pristupujme zodpovedne

Výchovu k zodpovednému rodičovstvu a partnerskému životu považujeme za významný prínos pre celú spoločnosť. Tému sme určili pre mládež 8., 9. tried ZŠ a 1. tried SŠ a SOU. Odborným garantom a zároveň spoluprednášajúcim bude odborný lekár.

7.    Leto a riziká s ním spojené

8.    Zábavná pyrotechnika

- to sú témy, ktoré budeme zaraďovať do prednáškovej činnosti v aktuálnom čase pred letnými prázdninami a vianočnými sviatkami, najmä podľa záujmu jednotlivých škôl.

9.    Športujme spoločne

Súčasťou primárnej prevencie je motivovať deti a mládež k plnohodnotému využívaniu voľného času a najlepšou formou vyplnenia voľnočasových aktivít je práve športová činnosť. Obsahom športovej činnosti budú súťaže, výlety do prírody, športovanie v krúžku sebaobrany, ktorý vedie príslušník Mestskej polície v Piešťanoch a iná športová činnosť.

10.    Pravidlá na cestách zvládam sám

- téma je zameraná na dopravnú výchovu nižších vekových kategórií.

11.    Koordinátori prevencie kriminality - peer aktivisti na školách

Spomedzi detí zo základných škôl vyberieme najaktívnejších jednotlivcov, ktorí budú koordinovať prevenciu medzi svojimi rovesníkmi, čiže pôjde o tzv. peer - aktivistov. Peer aktivisti budú mať s koordinátorom prevencie neustály kontakt, taktiež budú informovaní o nových poznatkoch v oblasti prevencie a poučení, aké myšlienky šíriť medzi deťmi a mládežou.

12.  Výchovno-rekreačné a výchovno-vzdelávacie letné tábory

Na základe predchádzajúcich skúseností i naďalej budeme organizačne zastrešovať výchovno-rekreačné tábory pre deti zo sociálne slabších rodín. Výber detí do tábora zorganizujeme tradične s referátom sociálnych vecí v meste Piešťany.
Pre peer aktivistov na školách, ktorí budú šíriť myšlienky prevencie kriminality medzi svojimi rovesníkmi, sme pripravili výchovno-vzdelávací letný tábor. Tu budú mať možnosť rozšíriť si svoje vedomosti z prevencie kriminality formou prednášok, besied, interaktívnych hier, psychosociálnych výcvikov a tie posúvať smerom k ďalším deťom

 

Súčasťou prevencie je i rozširovanie propagačných materiálov formou letákov, v ktorých sa zameriame na oblasť prevencie viktimácie.

Prevenčné programy a aktivity však prezentujeme na internetových stránkach i pod hlavičkou Ministerstva vnútra, sekcie prevencie kriminality, ďalej v rôznych regionálnych novinách a v rozhlase.

Mgr. Viera Dominová
koordinátorka prevencie kriminality

Prevencia

Sviatok

Meniny má Vít, Jolana

Zajtra má meniny Bianka, Blanka, Benon, Božetech, Alina, Božetecha

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuálne počasie

dnes, sobota 15. 6. 2024
slabý dážď 24 °C 11 °C
nedeľa 16. 6. slabý dážď 23/14 °C
pondelok 17. 6. takmer jasno 26/13 °C
utorok 18. 6. takmer jasno 28/17 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

hf-dekorace