Obsah

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o určení ďalších výstrojných súčiastok príslušníkov Mestskej polície mesta Piešťany č.9/2013

§ 1
Určenie ďalších výstrojných súčiastok

1) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa určujú ďalšie výstrojné súčiastky príslušníkov Mestskej polície mesta Piešťany, ktoré môžu používať okrem výstrojných súčiastok uvedených v § 22 ods. 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

 

2) Ďalšími výstrojnými súčiastkami v rovnakom farebnom vyhotovení s rovnošatou príslušníka Mestskej polície s primeraným označením príslušnosti k Mestskej polícii mesta Piešťany sú:

 

- rukavice kožené

- sveter modrý /vzor V/

- šál

- pletená čiapka zimná

- pláštenka pončo

- nátelník

- spodky

- tričko bavlnené – polokošeľa

- reflexná vesta

- púzdro na obušok

- púzdro na putá

- púzdro na zásobník

- púzdro na vysielačku

- púzdro na pokutové bloky a hotovosť

- krátke nohavice (cyklohliadka)

- obuv športová (cyklohliadka)

- trigovica (cyklohliadka)

- športová súprava (cyklohliadka)

- ochranná prilba (cyklohliadka)

- ochranné okuliare (cyklohliadka)

- bicykel (cyklohliadka).

 

3) Ostatné podrobnosti rovnošaty príslušníkov Mestskej polície sú určené v Smernici č.2/2005 pre činnosť Mestskej polície mesta Piešťany.

§ 2
Záverečné ustanovenia

1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 9./2013 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany a bolo schválené uznesením č. 91/2013/B, zo dňa 04.07.2013 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia, t.j. dňa 1.8.2013.

2) Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší a stráca účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2001 o mestskej polícii Mesta Piešťany, prijaté uznesením č. 90/2001 zo dňa 27.4.2001, v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2002 prijatého uznesením č. 96/2002 zo dňa 26.04.2002 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2005 prijatého uznesením č. 86/2005 zo dňa 27.5.2005 a Všeobecne záväzné nariadenie o používaní zvláštneho výstražného zariadenia a typického zvukového znamenia na vozidlách MsP Piešťany, č. 6/1997, prijaté uznesením č. 80/1997, zo dňa 25.04.1997.

3) Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší a stráca účinnosť VZN č.5/1996, ktoré bolo prijaté uznesením č. 101/1996 a ktoré bolo novelizované VZN č. 15/1996 prijaté uznesením č. 221/1996, VZN č. 9/1999 prijaté uznesením č. 162/1999 a VZN č. 3/2001 prijaté uznesením č. 64/2001.

 

Ing. Remo Cicutto  v.r.
Primátor   mesta  Piešťany

 

 

[1] VZN 9/2013 o určení ďalších výstrojných súčiastok príslušníkov Mestskej polície mesta Piešťany  prijaté uznesením č. 91/2013/B nadobúdla účinnosť  1.8.2013