Obsah

Úvodné slovo

Vážení spoluobčania,

    som rád, že Vás môžem prostredníctvom internetu osloviť v mene príslušníkov Mestskej polície Piešťany . Našou úlohou bude informovať Vás o činnosti mestskej polície / MsP / o ich právomociach, povinnostiach a výsledkoch práce. Chceme Vás informovať o aktuálnych zisteniach MsP, o stratených osobách, a podobne. Poskytneme Vám rady a informácie aj o základných princípoch prevencie kriminality, situáciách, ktoré ohrozujú Váš život, zdravie, alebo majetok.

      Právne základy samosprávy obcí v SR boli zakotvené v roku 1990 ústavným zákonom č.294/1990 Zb. Jedným z právnych predpisov, ktoré umožňujú naplňovanie samosprávneho postavenia obcí a miest je zákon NR SR z 3. 12. 1991 č. 564/1991 Zb.  o obecnej polícii. Tento zákon nadväzuje na zákon NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý umožnil obciam a mestám zriadiť si na zabezpečenie obecných vecí, obecného poriadku, ochrany životného prostredia, svoj právny útvar - obecnú políciu (mestskú  políciu). Mestská polícia v Piešťanoch bola zriadená Mestským zastupiteľstvom v Piešťanoch na 1.riadnom zasadnutí uznesením č.2 písm. C) ods.  4  dňa 12.12.1990 na zabezpečenie verejného poriadku, ochrany životného prostredia na vykonávanie a kontrolu nariadení a uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta Piešťany.

       Mestská polícia  svojim zadelením v štruktúre mestských organizácií nespadá pod mestský úrad, aj keď je s ním úzko spojená. MsP tvorí samostatnú organizačnú zložku mesta a je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku.

     Od prijatia príslušných zákonov ubehlo niekoľko rokov. Za túto dobu naša spoločnosť výrazne pokročila a podmienky života a tým aj policajnej praxe sa podstatne zmenili. V tejto súvislosti sa postupne posúvajú právomoci ochrany verejného poriadku na obecné polície, ako na jeden zo sústavy „orgánov ochrany verejného poriadku“. Tieto sa hlavne v krajských, okresných a väčších mestách stávajú nositeľmi aktivity tejto časti policajnej práce.

       Verím, že Mestská polícia Piešťany Vám svojou prácou pomôže cítiť sa bezpečnejšie v našom meste. Naši príslušníci mestskej polície Vám poradia a pomôžu v každej situácii, sme tu predsa pre Vás! Dúfam, že aj Vy nám svojou spoluprácou a všestrannosťou pomôžete v tejto neľahkej úlohe.

 

 

Bc. Peter Gogol
Zástupca náčelníka  Mestskej  polície  Piešťany