Obsah

Spolupráca Mestskej polície v Piešťanoch s rôznymi subjektami v rámci prevencie kriminality

Mestská polícia v Piešťanoch spolupracuje v rámci prevenčných aktivít s rôznymi subjektami, ktoré napomáhajú skvalitneniu práce v oblasti prevencie.  Ide predovšetkým o nasledovné subjekty:

 • primátor mesta Piešťany
 • vedúci referátu sociálnych vecí MsÚ
 • vedúci referátu školstva, kultúry, športu a mládeže MsÚ
 • riaditeľ CVČ Ahoj v Piešťanoch
 • referát poradensko-psychologických služieb Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch
 • Okresné riaditeľstvo PZ v Trnave, vnútorný odbor, skupina prevencie
 • Zbor väzenskej a justičnej stráže v Leopoldove - sekcia psovodov
 • Prezídium PZ MV SR v Bratislave
 • Rada vlády SR pre prevenciu kriminality na MV SR
 • Vojenské historické múzeum v Piešťanoch
 • Pedagogicko-psychologická poradňa v Piešťanoch
 • Národná spoločnosť pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo v Žiline
 • MŠ, ZŠ, SŠ, SOU v Piešťanoch
 • lekári, psychológovia, pedagógovia, ktorí sú odborníci k jednotlivým témam z oblasti prevencie kriminality