Obsah

Správy

prvá
z 2
ďalší posledná

#

Beseda s našimi najmenšími, MŠ 8. mája

Dňa 7.5.2013 sme navštívili našich najmenších v Materskej škole na 8. mája č. 4. Deti sa na nás veľmi tešili, dozvedeli sa mnoho zaujímavostí z práce Mestskej polície v Piešťanoch a prezreli si výstroj a výzbroj príslušníkov mestskej polície. Rozprávali sme sa nielen o práce polície, ale aj o tom, ako sa správať na cestách, ako komunikovať s cudzími ľuďmi, ako si dávať pozor a chrániť si osobné veci a ako si chrániť svoje zdravie. celý text

ostatné | 14. 5. 2013 | Autor:
#

Besedy pre deti a mládež s protidrogovou tematikou

Aj v tomto školskom roku (2012/2013) pokračuje Mestská polícia v Piešťanoch s prednáškovou činnosťou na tému legálnych i nelegálnych drog na piešťanských základných i stredných školách, v súčasnosti sme s touto tematikou oslovili všetky základné školy v Piešťanoch a Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú i Hotelovú akadémiu. celý text

ostatné | 6. 5. 2013 | Autor:
#

Dopravná výchova pre 1. stupeň ZŠ na Holubyho ulici

Dňa 30.1.2013 pripravili príslušníci Mestskej polície v Piešťanoch dopravnú výchovu pomocou prenosného dopravného ihriska, ktoré sme zakúpili z finančných protriedkov získaných z grantu MV SR. Deti 1.-4. ročníkov na ZŠ na Holubyho ulici si zopakovali v priestoroch telocvične dopavné značenie a riešili rôzne dopravné situácie, dopĺňali dopravné značky do textu. Spolupráca a spätná väzba s deťmi bola veľmi dobrá, deti a pýtali, opovedali na položené otázky. Dúfame, že aspoň takýmto spôsobom čiastočn nahradíme absentujúcu dopravnú výchovu na školách. celý text

ostatné | 30. 1. 2013 | Autor:
#

Prednášky a besedy v ZŠ v Hornej Strede

V dňoch 15.11. a 21.11.2012 sme uskutočnili na základe pozvania ZŠ v Hornej Strede besedy a prednášky na témy: Nelátkové závislosti, Nelegálne drogy pre žiakov 2. stupňa a pre žiakov 1. stupňa na tému Mestské a obecné polície, ukážky práce, výstroje, výzbroje, kde mali deti možnosť vyskúšať si rôzne pracovné pomôcky polície. celý text

ostatné | 22. 11. 2012 | Autor:
#

Prednášky v školskom roku 2011/2012

V školskom roku 2011/2012 boli uskutočnené prednášky a besedy na tieto témy: celý text

ostatné | 29. 5. 2012 | Autor:
#

Hotelová akadémia v Piešťanoch

Na Hotelovej akadémii v Piešťanoch sme uskutočnili sériu prednášok v oblasti prevencie kriminality. So študentami školy sme prebrali témy ako alkoholizmus, nelegálne drogy a mali možnosť vzhliadnuť i krátky film o narkomanovi, ktorý užíval heroín. Študentov téma zaujala a aktívne sa zapájali do diskusie k danej téme, pričom si svoje poznatky overili i v rámci interaktívnych hier. celý text

ostatné | 27. 10. 2010 | Autor:
#

Besedy so žiakmi 2. stupňa ZŠ na Komenského ulici vo Vrbovom

Na základe žiadostí o besedy s deťmi na tému "Protidrogová výchova" pracujeme i s deťmi okolitých miest a obcí. Dobrú spoluprácu máme už tradične so ZŠ na Komenského ulici vo Vrbovom. Deti majú možnosť si vypočuť zaujímavé informácie o tabakizme, alkoholizme a nelegálnych drogách, tiež si vyskúšali protidrogové okuliare a niečo sa podučili pri interaktívnych hrách. celý text

ostatné | 21. 1. 2010 | Autor:
#

Návšteva v MŠ na Banke

Dňa 23.11.2010 sme na základe požiadavky z Materskej školy na Banke navštívili deti z tejto škôlky. Mestská polícia im porozprávala o tom, ako sa majú správať na cestách, ako si dávať pozor na svoje veci, čo robia mestskí policajti, aké pracovné pomôcky pri svojej práci používajú. Deti mali možnosť na záver si vyskúšať putá, pozrieť pištoľ, náboje, zahrať sa na malých policajtov a ukázať kamarátom, ako vedia zastavovať autá pomocou svietiaceho terča. Najviac ich zaujímala nepriestrelná vesta, ktorú sme vyskúšali len tým najsilnejším, nakoľko je veľmi ťažká a menšie deti by ju neuniesli. celý text

ostatné | 4. 12. 2009 | Autor:
#

Prednášky v ZŠ na Holubyho ulici v Piešťanoch

Pre deti v ZŠ na Holubyho ulici si Mestská polícia v Piešťanoch pripravila sériu besied s interaktívnymi hrami na tému alkoholizmus, droga číslo 1. Deti si vypočuli informácie o nepriaznivom vplyve alkoholu na organizmus človeka a predovšetkým organizmus detí, oboznámili sa so súčasnou platnou legislatívou, týkajúcou sa predaja alkoholu a požívania alkoholických nápojov u detí a mladistvých. Na záver padlo množstvo otázok, ale najviac sa deti tešili, ako si vyskúšajú "Rauschbrille". Majú tak možnosť vcítiť sa na chvíľu do pocitu človeka, ktorý má v krvi približne 0,8 promile alkoholu. A po vyskúšaní takýchto okuliarov mi dajú za pravdu, že by mali určite problém šoférovať nielen auto ale aj riadiť bicykel či ísť pešo po chodníku. celý text

ostatné | 2. 12. 2009 | Autor:
#

Beseda o tabakizme v Špeciálnej základnej škole v Piešťanoch

Deti zo Špeciálnej základnej školy absolvovali besedu o škodlivých účinkoch tabaku na detský organizmus. Besedu viedla Mgr. Viera Husáková, koordinátorka prevencie kriminality v spolupráci s Ing. Martinom Loučkom. So ŠZŠ v Piešťanoch spolupracuje Mestská polícia v Piešťanoch už dlhšie časové obdobie a jednotlivé témy besied, či prednášok pripravujeme na základe požiadaviek tejto školy. Deti sa do besied aktívne zapájajú, majú mnoho otázok, na ktoré sa im snažíme odborne odpovedať. Zaujímajú sa aj o otázky legislatívy, v tomto prípade v oblasti tabakizmu.

Mgr. V. Husáková
celý text

ostatné | 20. 11. 2009 | Autor:
#

Konferencia o prevencii kriminality v Prievidzi

Dňa 4.11.2010 sa zúčastnila koordinátorka prevencie kriminality, Mgr. Viera Husáková na Konferencii o prevencii kriminality, ktorú organizovala Mestská polícia v Prievidzi pod taktovkou Mgr. Víta Zajaca, ktorý zastáva tiež funkciu koordinátora prevencie kriminality v Prievidzi. Mestská polícia z Piešťan predstavila prítomným projekt Prevenciou proti represii, oboznámila ich o formách a metódach práce s deťmi v piešťanskom regióne. celý text

ostatné | 10. 11. 2009 | Autor:
#

Interaktívne hry na ZŠ na Brezovej ulici

Dňa 2.10.2009 sme skúšali interaktívne hry u detí zo štvrtého ročníka a to na Základnej škole na Brezovej ulici. Samozrejme obsahovo sme prispôsobili jednotlivé hry veku detí. Deti hry zvládali, dobre sme sa zabavili a zároveň sa naučili veľa nových vecí v rámci prevencie kriminality.

Mgr. Viera Husáková
celý text

ostatné | 2. 10. 2009 | Autor:
#

Druháci na návšteve MsP v Piešťanoch

Dňa 1.10.2009 navštívili druháci zo Základnej školy na Brezovej ulici priestory Mestskej polície v Piešťanoch. Ukázali sme im pracovné pomôcky, ktoré policajti používajú pri výkone svojho povolania a tiež sa zoznámili s úlohami mestských polícií. Deti však najviac zaujal ako tradične kamerový systém našej mestskej polície, pozreli si miesta, ktoré policajti majú možnosť sledovať.

Mgr. Viera Husáková
celý text

ostatné | 1. 10. 2009 | Autor:
#

Preventívne programy v materských školách

Aj tento školský rok sme začali s preventívnymi programami v materských školách. Máme veľa požiadaviek na besedy a praktické ukážky práce mestskej polície aj v okolitých obciach, preto sme tento školský rok navštívili ako prvú Materskú školu v Hrádku. Nakoľko obec Hrádok nemá obecnú políciu, po dohode s pedagogičkami sme urobili deťom pekný preventívny program a vyskúšali si aj pracovné pomôcky Mestskej polície v Piešťanoch. Beseda ich zaujala, o čom svedčilo aj to, že nás takmer nepustili domov. Samozrejme v tejto činnosti budeme pokračovať aj v piešťanských materských školách.

Mgr. Viera Husáková
celý text

ostatné | 24. 9. 2009 | Autor:
#

Prezentácia prvého národného antidopingového projektu Play true...

Dňa 2.3.2009 sa uskutočnila v kine Fontána v Piešťanoch prezentácia prvého národného antidopingového projektu Play true, ži pravdivo, neklam sám seba. Autorom projektu je RNDr. Jaroslav Malchárek, odborným garantom MUDr. Pavel Malovič, PhD, MPH, ktorí prijali naše pozvanie spoločne s Danielom Medom, majstrom sveta vo fintess. Záštitu nad projektom prevzal podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič. Medzi partnerov projektu patria okrem iných i Ministerstvo školstva SR, Protidrogový fond, Slovenský olympijský výbor, Prezídium PZ SR, Štátný pedagogický ústav, Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog SR... Realizátorom projektu je občianske združenie Športom proti drogám. celý text

ostatné | 4. 3. 2009 | Autor:
#

Besedy o látkových závislostiach v ZŠ na Brezovej ulici

V mesiacoch november a december sa oboznámili žiaci druhého stupňa v ZŠ na Brezovej ulici s problematikou látkových závislostí. Pričom u žiakov piatych ročníkov prebehli besedy na tému Tabakizmus a vyššie ročníky pracovali s témami látkových závislostí všeobecne. Formou interaktívych hier si tak doplnili poznatky z problematiky látkových závislostí. Študenti síce majú informácie o tom, čo sú drogy, prípadne kde by sa s nimi mohli stretnúť, ale pociťujeme ešte stále značné medzery v poznatkoch o kokrétnych drogách, ich účinkoch, abstinenčných príznakoch a pod. Takmer vo všetkých školách sa stretávame napríklad s tým, že deti hovoria o marihuane ako o legálnej droge. Práve pri interaktívnych hrách je zaujímavé, že žiaci majú pocit že sa hrajú, ale pri tejto hre sa diskutuje a tým získavajú i nové informácie z tejto problematiky.

Mgr. Viera Husáková, koordinátorka prevencie kriminality
celý text

ostatné | 12. 12. 2008 | Autor:
#

Prevenčno-bezpečnostné programy v materských školách

V dňoch 14.4.-24.4.2008 sme uskutočnili sériu besied na materských školách v Piešťanoch. Konkrétne sme navštívili Materské školy na Schererovej ulici, na Valovej ulici a obe MŠ na ulici 8. mája, okrem toho k nám osobne zavítali deti z MŠ na Považskej ulici. Deti sa dozvedeli, ako pracuje Mestská polícia v Piešťanoch, oboznámili sme ich aj so základmi dopravnej výchovy a najmä mali možnosť prezrieť si pracovné pomôcky, ktoré používajú policajti pri výkone svojej práce. Tieto pomôcky si prezreli všetky zblízka a najviac ich zaujali putá, nepriestrelná vesta a pištoľ. Deti, ktoré nás navštívili osobne v priestoroch MsP Piešťany na Teplickej ulici videli i kamerový systém a priestory stálej služby. Na záver sa zahrali na policajtov sami, keď sedeli v "policajnom aute" a mohli vyskúšať majáky. Takýmto spôsobom sa snažíme priblížiť k deťom a ukázať im, že policajt môže byť ich kamarát.

Mgr. Viera Husáková, koordinátorka prevencie kriminality
celý text

ostatné | 29. 4. 2008 | Autor:
#

Dopravná výchova v materskej škole

Dňa 5.3.2008 sme opäť zavítali medzi deti Materskej školy na Detvianskej ulici v Piešťanoch. Obsahom prednášky spojenej s besedou a praktickými ukážkami bola dopravná výchova a tiež kompetencie mestských polícií v rámci dopravy. Deti pozorne počúvali a zároveň správne reagovali na naše otázky, poznali jednotlivé farby na semafóroch, ako sa prechádza cez cestu, akú výbavu má bicykel a pod. a poznali i väčšinu dopravných značiek, ktoré sme si so sebou priniesli. Na záver sme sa s deťmi zahrali na rôzne dopravné situácie. Škôlkarom sa však najviac pozdávalo, keď si mohli vyskúšať úlohu policajtov „na živo“ a zastavovali autá – svojich spolužiakov – zastavovacím a svetelným terčom. Ako nám uviedli pani učiteľky, celý týždeň venovali dopravnej výchove, čo bolo vidieť i na znalostiach detí z tejto oblasti. celý text

ostatné | 13. 3. 2008 | Autor:
#

Prvé skúsenosti s "Rauschbrille" na školách

Od začiatku školského roka 2007/2008 sme začali v rámci prevenčných aktivít Mestskej polície v Piešťanoch sériu prednášok s protidrogovou tematikou so zameraním na legálne drogy – tabakové výrobky a alkohol. celý text

ostatné | 11. 12. 2007 | Autor:
#

Prednášky o legálnych a nelegálnych drogách

Od začiatku školského roka 2006/2007 prebiehajú na jednotlivých školách v Piešťanoch i blízkom okolí prednášky na témy Tabakizmus, Alkoholizmus, Nelegálne drogy, pričom uprednostňujeme prednášky po jednotlivých triedach a podľa záujmu o témy. Našim hlavným cieľom je informovať deti a mládež II. stupňa všetkých základných škôl v Piešťanoch a okolí o rizikách užívania legálnych a nelegálnych drog a následne s nimi besedovať na aktuálne otázky k tejto problematike.

Mgr. Viera Husáková
celý text

ostatné | 4. 9. 2007 | Autor:
#

Prednášky s MUDr. Zuzanou Nedelkovou

Od decembra 2006 sme uskutočnili v spolupráci s odborným garantom, a to s MUDr. Zuzanou Nedelkovou, sériu tematicky zameraných prednášok na všetkých základných školách pre deti 9. ročníkov. celý text

ostatné | 1. 12. 2006 | Autor:
prvá
z 2
ďalší posledná