Obsah

Zástupca náčelníka MsP


komisár špecialista
Bc. Peter GOGOL

Mestskú políciu zastupuje v čase neprítomnosti náčelníka MsP

riadi, kontroluje a organizuje činnosť zamestnancov MsP

organizuje prácu a rozdeľuje úlohy vo vnútri MsP, vypracováva mesačný plán jej činnosti

denne prostredníctvom veliteľov smien rozdeľuje úlohy a kontroluje ich plnenie

predkladá požiadavky na zabezpečenie činnosti MsP a zodpovedá za hospodárne využívanie zverených prostriedkov

zabezpečuje MTZ, výzbroj a výstroj, vedie o tom záznam a zabezpečuje technické prostriedky pre výkon práce policajtov

zabezpečuje správy a včasný odvod a zúčtovanie blokových pokút

zabezpečuje pravidelnú odbornú výchovu podriadených zamestnancov  MsP a vedie o tejto činnosti mesačné záznamy

mesačne hodnotí prácu podriadených zamestnancov , vedie ich k zodpovednému plneniu pracovných úloh

týždenne plánuje kontrolnú činnosť , v rámci ktorej vykonáva kontrolu priamo v teréne

prijíma nevyhnutné opatrenie na skvalitnenie práce MsP

zabezpečuje včasné a presné odovzdávanie informácií a podkladov nevyhnutných na šetrenie

zodpovedá za materiálno-technické zabezpečenie MsP

plní ďalšie úlohy podľa pokynov náčelníka MsP

vykonáva kontrolnú činnosť v konkrétnych prípadoch v rozsahu pôsobnosti orgánu štátnej správy

Vaše poznatky, pripomienky a námety pre zástupcu náčelníka posielajte na e-mail: peter.gogol@piestany.sk