Obsah

Veliteľ zmeny


Ing. Mgr. Pavol MELICHER


Milan STREČANSKÝ


Bc.Stanislav Drobný


Igor ŠIMON

 • plní úlohy a povinnosti pracovníka mestskej polície
 • riadi a kontroluje výkon služby hliadok
 • organizuje a kontroluje dodržiavanie opatrení na ochranu uložených zbraní a streliva
 • kontroluje a zodpovedá za dochádzku mužstva
 • zodpovedá za efektívne využívanie pridelených technických prostriedkov vo výkone služby a správnu  prevádzku všetkých prostriedkov pridelených mestskej  polícii, za udržiavanie priestorov MP v čistote, ako i zabezpečenie požiarnej ochrany
 • vedie stanovenú evidenciu a vybavuje stránky
 • podáva personálne a disciplinárne návrhy
 • zodpovedá za jednotnú výstroj mužstva v hliadkach
 • zabezpečuje spoluprácu s OO PZ SR, DI OR PZ a SBS COOP s. r. o.
 • zodpovedá za odovzdanie a prebratie zmeny, materiálnych súčiastok, vysielačiek ako i inventáru služobnej miestnosti
 • prevádza zadelenie pracovníkov zmeny na príslušné  rajóny s riadnym zápisom do prehľadu služby, prevádza inštruktáž zmeny, kontroluje výstroj pracovníkov zmeny  a upresňuje pokyny pre výkon služby
 • vydáva a preberá zbrane pracovníkov zmeny a  rádiostanice
 • vykonáva stálu službu
 • vykonávanie činností pri zabezpečovaní obecných  vecí verejného poriadku na základe osobitného zákona v celom rozsahu vrátane využívania iných ako pre  odbornú spôsobilosť vyžadovaných znalostí vrátane obsluhy monitorovacieho zariadenia a iných technických zariadení potrebných pre výkon služby.
 • Vaše poznatky, pripomienky a námety pre veliteľa zmeny posielajte na e-mail: msp@piestany.sk