Obsah

Referent prevencie kriminality

seržant

Mgr.Viera DOMINOVÁ

 • koordinuje činnosť subjektov prevencie v príslušnom územnom rámci
 • zabezpečuje súčinnosť so subjektami prevencie, najmä v rámci verejnej správy, policajným zborom, mimovládnymi a inými subjektami
 • vykonáva analytickú činnosť
 • buduje a aktualizuje informačno-metodickú databázu
 • iniciuje a podieľa sa na tvorbe a hodnotení preventívnych aktivít
 • poskytuje metodickú pomoc subjektom prevencie
 • vypracúva hodnotiace materiály a iné dokumenty pre orgány prevencie
 • pripravuje materiály a zabezpečuje zasadania komisie
 • rozvíja popularizačnú a osvetovú činnosť
 • uskutočňuje konzultačnú činnosť a poskytuje služby verejnosti v oblasti prevencie kriminality
 • predkladá nadriadenému rozsah tém prevenčných a bezpečnostných  programov , spôsob a výsledok ich realizácie
 • riadi a pripravuje témy prevenčných programov
 • spolupracuje s odbornými pracovníkmi škôl a školských samospráv pri realizácií prevenčných programov
 • vypracováva týždenné a mesačné vyhodnotenie svojej činnosti
 • riadi a koordinuje bezpečnostné programy na území mesta Piešťany
 • Vaše poznatky, pripomienky a námety pre koordinátora prevencie kriminality   posielajte na e-mail: viera.dominova@piestany.sk