Obsah

Referent priestupkového referátu

 

Bc. Bystrík Babečka

  • riadi a kontroluje úsek objasňovania priestupkov
  • kontroluje a realizuje priestupky v zmysle zákona č. 372/90 zb.
  • vedie priestupkový protokol a agendu súvisiacu s objasňovaním priestupkov
  • vypracováva týždenné a mesačné vyhodnotenie svojej činnosti
  • vykonávanie činností pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku na základe osobitného zákona v celom rozsahu vrátane využívania iných ako pre odbornú spôsobilosť vyžadovaných znalostí
  • Vaše poznatky, pripomienky a námety pre vedúceho referátu objasňovania priestupkov posielajte na e-mail: bystrik.babecka@piestany.sk