Obsah

Referent priestupkového referátu

 

Marián Práznovský

  • kontroluje a realizuje priestupky v zmysle zákona č. 372/90 zb.
  • spolupracuje s Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ na úseku evidencie motorových vozidiel
  • vedie evidenciu priestupkov na úseku dopravy
  • realizuje priestupky v súvislosti s porušovaním VZN mesta Piešťany o systéme plateného parkovania na území mesta
  • vypracováva týždenné a mesačné vyhodnotenie svojej činnosti
  • vykonávanie činností pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku na základe osobitného zákona v celom rozsahu vrátane využívania iných ako pre odbornú spôsobilosť vyžadovaných znalostí
  • Vaše poznatky, pripomienky a námety pre referenta priestupkového oddelenia   posielajte na e-mail: marian.praznovsky@piestany.sk