Obsah

Referent monitorovacieho strediska


Oto DUCHAJ


Pavol RYBÁRIK


Jozef DUBOVSKÝ


Jozef SEKÁČ

  • Vizuálne kontroluje aktuálny stav na verejných priestranstvách prostredníctvom  monitorovacieho systému na zamedzenie protiprávneho a protispoločenského konania.
  • Pri zistení  trestného činu , alebo priestupku vysiela hliadku na miesto konania, riadi uvedený zásah.
  • Spracováva a zaznamenáva písomné záznamy z uvedených udalostí.
  • Zhotovuje záznam z monitorovacieho kamerového systému v zmysle Zákona č. 428 / 2002 Z.z.
  • Zhotovuje, zaznamenáva a vyhodnocuje zvukový záznam z nahrávania telefonických hovorov na MsP.
  • Plní úlohy vyplývajúce zo Zákona o obecnej polícií č. 564 / 1990  Zb. a Priestupkového zákona č.  372 / 1990 Zb. v znení neskorších  noviel a predpisov.
  • Plní pokyny náčelníka MsP, zástupcu náčelníka MsP a veliteľa smeny.