Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o určení ďalších výstrojných súčiastok príslušníkov Mestskej polície mesta Piešťany Číslo: 2/2021 v Piešťanoch, dňa 25. 5. 2021 

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany podľa §4 ods. 1, § 6 ods. 1 a §11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §22 ods. 3 Zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, sa uznáša na tomto všeobecne záväznom nariadení:

                                  §1

Určenie ďalších výstrojných súčiastok

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa určujú ďalšie výstrojné súčiastky príslušníkov Mestskej polície mesta Piešťany, ktoré môžu používať okrem výstrojných súčiastok uvedených v § 22 ods. 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

2. Ďalšími výstrojnými súčiastkami v rovnakom farebnom vyhotovení a) s primeraným označením príslušnosti k Mestskej polícii mesta Piešťany sú:

- sveter tmavomodrý,

- polokošeľa bledomodrej farby,

- reflexná vesta žltej farby,

- komplet do dažďa tmavomodrej farby,

- taktická vesta čiernej farby,

- nepriestrelná vesta tmavomodrej alebo čiernej farby,

b) bez označenia príslušnosti k Mestskej polícii mesta Piešťany sú:

- rukavice tmavomodrej alebo čiernej farby,

- ponožky tmavomodrej alebo čiernej farby,

- nátelník tmavomodrej, čiernej alebo bielej farby,

- spodky tmavomodrej, čiernej alebo bielej farby,

- puzdro na obušok čiernej farby,

- puzdro na putá čiernej farby,

- puzdro na slzotvorný prostriedok čiernej farby,

- puzdro na zásobník čiernej farby,

- puzdro na vysielačku čiernej farby,

- puzdro na pokutové bloky a finančnú hotovosť čiernej farby.“.

                                 §2

Záverečné ustanovenia

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany a bolo schválené uznesením č. 30/2021, zo dňa 20.05.2021 a nadobúda účinnosť dňa 24.06. 2021. 

2. Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca platnosť a účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2013 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 1/2018 o určení ďalších výstrojných súčiastok príslušníkov Mestskej polície mesta Piešťany, ktoré bolo prijaté uznesením č. 34/2018 zo dňa 22.3.2018.

                                   Mgr. Peter Jančovič, PhD., v.r.

                                       primátor mesta Piešťany