Navigácia

Obsah

O prevencii

I. Základné pojmy z prevencie kriminality

Prevencia kriminality predstavuje vedecky zdôvodnené, zámerné, cieľavedomé, plánovité a koordinované pôsobenie na príčiny a podmienky kriminality s cieľom predísť im, odstrániť ich, alebo ich vhodnými formami a metódami pôsobenia aspoň sčasti (podľa možnosti v čo najvyššej miere) eliminovať, prípadne ich negatívne prejavy obmedziť a súčasne podporovať vytváranie antikriminogénnych podmienok. K prevencii kriminality je potrebné pristupovať v kontexte prevencie iných sociálno-patologických javov.

Do systému prevencie kriminality patrí:

Prevencia prostredníctvom trestného práva a iných zákonných opatrení

Prevencia prostredníctvom osobitných preventívnych činností, ktorá sa uskutočňuje ako:

Sociálna prevencia

je všeobecnou prevenciou všetkých sociálnopatologických javov a jej podstatou je vytváranie priaznivých spoločenských podmienok v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej, výchovnovzdelávacej, v oblasti zamestnanosti, podmienok na využitie voľného času, rast životnej úrovne, duchovný rozvoj, humanizáciu a skvalitňovanie spôsobu života spoločnosti ako celku, sociálnych skupín, ako aj na socializáciu, resocializáciu a sociálnu integráciu jednotlivca. Pri sociálnej prevencii ide o vytváranie takých podmienok, aby sa človek nestal páchateľom trestného činu, alebo aby v páchaní trestnej činnosti nepokračoval.

Situačná prevencia

je špecificky orientovaná na kriminalitu, ochranu verejného poriadku, bezpečnosti, zdravia, života a majetku. Jej prínosom je, že na jednej strane prostredníctvom klasickej, technickej, fyzickej a režimovej ochrany sťažuje potenciálnemu páchateľovi spáchať trestný čin alebo iný delikt, na druhej strane zvyšuje pravdepodobnosť odhalenia reálneho páchateľa.

Prevencia viktimácie

je druhom špecificky orientovanej prevencie kriminality, ktorá sleduje, aby sa človek nestal obeťou trestného činu.

Sociálna, situačná prevencia a prevencia viktimácie sa môžu realizovať podľa:

1. kritéria vývoja kriminálneho problému ako:

2. kritéria rozsahu, šírky, resp. veľkosti cieľového objektu ako:

3. kritéria časovej pôsobnosti na objekt prevencie ako:

II. Prevencia kriminality v podmienkach mesta Piešťany

Prevencia kriminality sa v našom meste rozbehla "naplno" v roku 1999, keď ju začínali realizovať príslušníci mestskej polície. V roku 2001 bolo vytvorené pracovné miesto koordinátora prevencie kriminality a v tom istom roku schválilo Mestské zastupiteľstvo projekt s názvom "S mládežou proti kriminalite", na základe ktorého boli napĺňané prevenčné aktivity v Piešťanoch a blízkom okolí. No v roku 2007 bol Mestským zastupiteľstvom v Piešťanoch schválený nový projekt s názvom "Prevenciou proti represii", ktorý prihliada a prispôsobuje sa súčasným potrebám mesta.

Prevencia kriminality mestskej polícii vyplýva i priamo zo základných úloh uvedených v Zákone o obecnej polície č. 564/1991 Zb., kde je v § 3, ods. 1, písm. h) uvedené:

Obecná polícia plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.

Prevencia kriminality sa realizuje predovšetkým formou prednášok, besied, interaktívnych hier, športových činností.