Navigácia

Obsah

Zástupca náčelníka MsP

 

 

Bc. Peter GOGOL

Zástupca náčelníka pre veci technické

 

(1)     je príslušník mestskej polície, ktorý zastupuje náčelníka mestskej polície v čase jeho neprítomnosti (dovolenka, pn, očr, služobná cesta) v plnom rozsahu, okrem podávania návrhov primátorovi súvisiacimi s pracovno – právnymi vzťahmi zamestnancov mestskej polície a je členom vedenia mestskej polície,

(2)     v čase neprítomnosti náčelníka, alebo nespôsobilosti náčelníka na výkon funkcie presahujúcej jeden kalendárny mesiac je oprávnený vykonávať všetky pracovné činnosti, vrátane podávania pracovných návrhov primátorovi, ktoré súvisia s pracovnoprávnymi vzťahmi, 

(3)     v čase neprítomnosti zástupcu náčelníka pre hliadkovú činnosť ho zastupuje v plnom rozsahu,

(4)     podieľa sa na tvorbe rozpočtu mestskej polície a dohliada na jeho dodržiavanie,

(5)     zabezpečuje evidenciu udelených blokových pokút,

(6)     zabezpečuje správy a včasný odvod a zúčtovanie blokových pokút,

(7)     zabezpečuje servis a opravy služobných vozidiel mestskej polície, zabezpečuje školenia potrebné pre výkon činnosti príslušníkov mestskej polície, dopravno-psychologické vyšetrenia vodičov za účelom práva prednostnej jazdy a pod.,

(8)     zabezpečuje servisné práce súvisiace s monitorovacím kamerovým systémom mesta,

(9)     v čase prítomnosti náčelníka na pracovisku, plní úlohy podľa jeho pokynov,

(10)   riadi, kontroluje a organizuje činnosť zamestnancov mestskej polície,

(11)   predkladá požiadavky na zabezpečenie činnosti mestskej polície a zodpovedá za hospodárne využívanie zverených prostriedkov,

(12)   zabezpečuje materiálno technologické zabezpečenie, výzbroj a výstroj, vedie o tom záznam a zabezpečuje technické prostriedky pre výkon práce policajtov,

(13)   mesačne hodnotí prácu podriadených zamestnancov, vedie ich k zodpovednému plneniu pracovných úloh,

(14)   zabezpečuje pravidelnú odbornú výchovu podriadených zamestnancov  mestskej polície a vedie o tejto činnosti mesačné záznamy,

(15)   prijíma nevyhnutné opatrenie na skvalitnenie práce mestskej polície,

(16)   zabezpečuje včasné a presné odovzdávanie informácií a podkladov nevyhnutných na šetrenie priestupkovému referátu a hliadkovej službe,

(17)   zodpovedá za materiálno-technické zabezpečenie mestskej polície,

(18)   zodpovedá za záznamové zariadenie bezpečnostných,

(19)   kontroluje záznam  z kamerového systému z predchádzajúceho dňa, prípadne viacerých dní a tento vyhodnocuje,

(20)   vedie evidenciu používania služobných motorových vozidiel MsP a čerpania PHM,

(21)   prijíma sťažnosti smerujúce proti činnosti podriadených príslušníkov MsP a poskytuje súčinnosť pri ich prešetrovaní, riadi sa zásadami pre vybavovanie sťažností,

(22)   vykonáva administratívne úlohy, ktoré vyplývajú z jeho funkcie,

(23)   plní ďalšie úlohy podľa pokynov primátora a náčelníka mestskej polície,

(24)   vykonáva kontrolnú činnosť v konkrétnych prípadoch v rozsahu pôsobnosti orgánu štátnej správy.“.

 

 

Mgr.Vladislav JOPEK

Zástupca náčelníka pre hliadkovú činnosť

 

(1)     je príslušník mestskej polície, ktorý zastupuje náčelníka mestskej polície v čase jeho neprítomnosti (dovolenka, pn, očr, služobná cesta) v plnom rozsahu, okrem podávania návrhov primátorovi súvisiacimi s pracovno – právnymi vzťahmi zamestnancov mestskej polície a je členom vedenia mestskej polície,

(2)     v čase neprítomnosti náčelníka, alebo nespôsobilosti náčelníka na výkon funkcie presahujúcej jeden kalendárny mesiac je oprávnený vykonávať všetky pracovné činnosti, vrátane podávania pracovných návrhov primátorovi, ktoré súvisia s pracovnoprávnymi vzťahmi 

(3)     v čase neprítomnosti zástupcu náčelníka pre veci technické ho zastupuje v plnom rozsahu,

(4)     vypracováva plány bezpečnostných akcii (BA) bezpečnostných opatrení (BO) a vydáva pokyny na ich vykonanie mestskou políciou samostatne a aj v súčinnosti s Policajným zborom a s ostatnými spolupracujúcimi orgánmi,

(5)     podieľa sa na tvorbe rozpočtu mestskej polície a dohliada na jeho dodržiavanie,

(6)     v čase prítomnosti náčelníka na pracovisku, plní úlohy podľa jeho pokynov,

(7)     riadi, kontroluje a organizuje činnosť hliadkovej a parkovacej služby,

(8)     organizuje prácu a rozdeľuje úlohy pre hliadkovú a parkovaciu službu, vypracováva mesačný plán jej činnosti,

(9)     denne prostredníctvom veliteľov zmien rozdeľuje úlohy a kontroluje ich plnenie,

(10)   zabezpečuje pravidelnú odbornú výchovu podriadených zamestnancov mestskej polície a vedie o tejto činnosti mesačné záznamy,

(11)   mesačne hodnotí prácu podriadených zamestnancov, vedie ich k zodpovednému plneniu pracovných úloh,

(11)   týždenne plánuje kontrolnú činnosť, v rámci ktorej vykonáva kontrolu priamo v teréne,

(12)   prijíma nevyhnutné opatrenie na skvalitnenie práce mestskej polície,

(13)   zabezpečuje včasné a presné odovzdávanie informácií a podkladov nevyhnutných na šetrenie priestupkovému referátu a hliadkovej službe,

(14)   predkladá náčelníkovi návrhy na mimoriadne odmeny a pochvaly za splnenie mimoriadnych úloh,    

(15)   zodpovedá za administratívno-policajnú agendu MsP, jej obsah a využitie databáz a evidencií vedených MsP v súlade so zákonom,      

(16)   vykonáva kontrolnú činnosť výkonu jednotlivých príslušníkov MsP s právomocou navrhovať sankcie pri zistení nedostatkov v činnostiach vyplývajúcich príslušníkom MsP zo zákona o obecnej polícii a pokynov nadriadených, vrátane veliteľov zmien a ich zástupcov,

(17)   sleduje, plánuje a schvaľuje čerpanie dovoleniek príslušníkov MsP a občianskych pracovníkov,

(18)   kontroluje činnosť a spôsobilosť príslušníkov MsP k výkonu služby pred,                   počas a po skončení služby,

(19)   prijíma sťažnosti smerujúce proti činnosti podriadených príslušníkov MsP a poskytuje súčinnosť pri ich prešetrovaní, riadi sa zásadami pre vybavovanie sťažností,

(20)   vykonáva administratívne úlohy, ktoré vyplývajú z jeho funkcie,

(21)   plní ďalšie úlohy podľa pokynov primátora a náčelníka mestskej polície,

(22)   vykonáva kontrolnú činnosť v konkrétnych prípadoch v rozsahu pôsobnosti orgánu štátnej správy.“.