Navigácia

Obsah

Náčelník MsP

 

PaedDr. Ing. Marcel MIHALIK

Mestskú políciu riadi náčelník MsP, ktorého na návrh primátora vymenúva a odvoláva MsZ. Náčelník MsP je v priamej riadiacej pôsobnosti primátora a  zodpovedá mu za svoju činnosť.

zodpovedá za činnosť mestskej polície

riadi a kontroluje činnosť zástupcu náčelníka MsP

podáva primátorovi mesta správy o situácií na úseku obecných vecí verejného poriadku a o výsledkoch činnosti mestskej polície, o závažných udalostiach ho vyrozumie okamžite

spolupracuje s riaditeľom Obvodného oddelenia PZ SR, orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi životného prostredia a inými orgánmi a organizáciami

predkladá primátorovi požiadavky na zabezpečenie činnosti MsP a zodpovedá za hospodárne využívanie zverených prostriedkov

zabezpečuje odborný výcvik  a školenie zamestnancov MsP

podáva primátorovi návrhy súvisiace s pracovno-právnymi vzťahmi zamestnancov MsP

plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov primátora

vyberá prísne zúčtovateľné tlačivá – pokutové bloky z daňového úradu a zodpovedá za ich vyúčtovanie

zodpovedá za evidenciu pokutových blokov

tvorí a koordinuje koncepcie a programy rozvoja mesta, ktoré sú v pôsobnosti MsP a riadi ich realizácie

PaedDr. Ing. Marcel MIHALIK - má dočasne pozastavenú činnosť počas výkonu poslanca NR SR.