Obsah

Referent priestupkového oddelenia

seržant

Bc. Pavol STEINECKER

  • kontroluje a realizuje priestupky v zmysle zákona č. 372/90 zb.
  • realizuje priestupky na úseku ochrany životného prostredia
  • kontroluje a v priestupkovom konaní realizuje zábery verejného priestranstva a nepovolené rozkopávky
  • spolupracuje s OA a ÚP pri priestupkovom konaní, v zmysle § 150, zák. č. 50/1976 zb. v znení neskorších predpisov
  • vypracováva týždenné a mesačné vyhodnotenie svojej činnosti
  • vykonávanie činností pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku na základe osobitného zákona v celom rozsahu vrátane využívania iných ako pre odbornú spôsobilosť vyžadovaných znalostí
  • Vaše poznatky, pripomienky a námety pre referenta priestupkového oddelenia   posielajte na e-mail: pavol.steinecker@piestany.sk