Obsah

Referent prevencie kriminality

 

seržant

Igor Žlnay

Referent prevencie kriminality zabezpečuje:

 • zabezpečuje súčinnosť so subjektami prevencie, najmä v rámci verejnej správy, policajným zborom, mimovládnymi a inými subjektami
 • iniciuje a podieľa sa na tvorbe a hodnotení preventívnych aktivít
 • poskytuje metodickú pomoc subjektom prevencie
 • vypracúva hodnotiace materiály a iné dokumenty pre orgány prevencie
 • pripravuje materiály na  zasadania komisie
 • rozvíja popularizačnú a osvetovú činnosť
 • uskutočňuje konzultačnú činnosť a poskytuje služby verejnosti v oblasti prevencie kriminality
 • predkladá nadriadenému rozsah tém prevenčných a bezpečnostných  programov , spôsob a výsledok ich realizácie
 • pripravuje témy prevenčných programov
 • spolupracuje s odbornými pracovníkmi škôl a školských samospráv pri realizácií prevenčných programov
 • vypracováva týždenné a mesačné vyhodnotenie svojej činnosti
 • vykonáva odbornú streleckú prípravu príslušníkov MsP
 • v rámci prevencie kriminality riadi a spoluorganizuje mimoškolskú činnosť na školách v oblasti streleckej prípravy a iných aktivít.
 • Plní iné príkazy nadriadeného